การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ครั้งที่๓ งานสมโภชกฐินสามัคคีประจำปี ๒๙ ตุลาคม – ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

2557 3Background

ผลการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ครั้งที่๓

ประเภททีมประถมศึกษา
๒๙ ต.ค. - ๒ พ.ย. ๒๕๕๗


ประเภทประถมศึกษา ๑-๖
๒๙ ต.ค. - ๒ พ.ย. ๒๕๕๗


ประเภทมัธยมศึกษา ๑-๖
๒๙ ต.ค. - ๒ พ.ย. ๒๕๕๗


ประเภทบุคคลทั่วไป
๒๙ ต.ค. - ๒ พ.ย. ๒๕๕๗

VDO การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ครั้งที่๓
ประเภทประถมศึกษา

1.1.1ชนะเลิศ (เพลงช้า)

1.2.1รองอันดับ๑ (เพลงช้า)

1.3.1รองอันดับ๒ (เพลงช้า)
1.1.2ชนะเลิศ (เพลงเร็ว) 1.2.2รองอันดับ๑ (เพลงเร็ว) 1.3.2รองอันดับ๒ (เพลงเร็ว)
ประเภทมัธยมศึกษา

3.1.1ชนะเลิศ (เพลงช้า)

3.2.1รองอันดับ๑ (เพลงช้า)

3.3.1รองอันดับ๒ (เพลงเร็ว)
3.1.2
ชนะเลิศ (เพลงเร็ว)
3.2.2รองอันดับ๑ เพลงเร็ว) 3.3.2รองอันดับ๒ (เพลงเร็ว)
ประเภททีม

7.2ประเภททีมรองชนะเลิศอันดับ๑

7.1ประเภททีมรองชนะเลิศอันดับ๒

7.3ประเภททีมรางวัลชมเชย

7.4ประเภททีมรางวัลชมเชย