๗.กิจกรรม พ.ศ. ๒๕๖๑

61 12 31 9

วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วัดทองสวดมนต์ข้ามปี
พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๒

61 12 31 8

วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วัดทองสวดมนต์ข้ามปี
ห่มผ้าเจดีย์

61 12 31 7

วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วัดทองสวดมนต์ข้ามปี
ห่มผ้าเจดีย์

61 12 31 6

วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วัดทองสวดมนต์ข้ามปี
ห่มผ้าพระประธานในวิหาร

61 12 31 P5

วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วัดทองสวดมนต์ข้ามปี
ห่มผ้าพระประธานในอุโบสถ

61 12 31 4

วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วัดทองสวดมนต์ข้ามปี
พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๒

61 12 31 3

วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วัดทองสวดมนต์ข้ามปี
พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๒

61 12 31 2

วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วัดทองสวดมนต์ข้ามปี
พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๒

61 12 31 1

วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วัดทองสวดมนต์ข้ามปี
พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๒

61 12 28 w6

วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
พิธีบวงสรวงพระบรมราชนุเสาวรีย์

61 12 28 w5

วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
พิธีบวงสรวงพระบรมราชนุเสาวรีย์

61 12 28 w4

วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
พิธีบวงสรวงพระบรมราชนุเสาวรีย์

61 12 28 w3

วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
พิธีบวงสรวงพระบรมราชนุเสาวรีย์

61 12 28 w2

วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
พิธีบวงสรวงพระบรมราชนุเสาวรีย์

61 12 28 w1

วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
พิธีบวงสรวงพระบรมราชนุเสาวรีย์

61 12 24 1

วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
พระปลัดอานนท์ กนฺตวีโร
ถวายสักการะ พระมหานายิกะ
นิกายมัลวัตตะ สังฆนายก
วัดมัลวัตตะ ประเทศศรีลังกา

61 12 24 2

วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
พระปลัดอานนท์ กนฺตวีโรและคณะ
ถ่ายรูปร่วม พระมหานายิกะ
นิกายมัลวัตตะ สังฆนายก
วัดมัลวัตตะ ประเทศศรีลังกา

61 12 24 3

วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
พระปลัดอานนท์ กนฺตวีโร
รับมอบพระบรมสารีริกธาตุ
จากรองพระมหานายิกะ
อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ วัดทอง

61 12 5 6

วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.๙ ,วันพ่อ

61 12 5 5

วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.๙ ,วันพ่อ

61 12 5 4

วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.๙ ,วันพ่อ

61 12 5 3

วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.๙ ,วันพ่อ

61 12 5 2

วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.๙ ,วันพ่อ

61 12 5 1

วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.๙ ,วันพ่อ

61 11 18 w6

วันที่ ๑๘ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ทอดกฐินสามัคคี

61 11 18 w4

วันที่ ๑๘ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ทอดกฐินสามัคคี

61 11 18 w7

วันที่ ๑๘ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ทอดกฐินสามัคคี

61 11 18 w3

วันที่ ๑๘ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ทอดกฐินสามัคคี

61 11 18 w2

วันที่ ๑๘ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ทอดกฐินสามัคคี

61 11 18 w1

วันที่ ๑๘ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ทอดกฐินสามัคคี

61 10 25 5

วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ

61 10 25 4

วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ

61 10 25 6

วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ

61 10 25 3

วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ

61 10 25 2

วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ

61 10 25 1

วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ

61 10 25 0

วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ

61 10 23 2

วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
พิธีบำเพ็ญกุศล
วันปิยมหาราช

61 10 23 1

วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
พิธีบำเพ็ญกุศล
วันปิยมหาราช

61 10 22 01

วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
งานทำบุญอุทิศถวายแด่
พระราชรัตนเมธี(พระอุปัชฌาย์)

61 10 22 0

วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
งานทำบุญอุทิศถวายแด่
พระราชรัตนเมธี(พระอุปัชฌาย์)

61 10 13 0

วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
พิธีบำเพ็ญกุศล
วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙

61 10 13 01

วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
พิธีบำเพ็ญกุศล
วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙

61 10 8 2

วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุสามเณร
เนื่องในวันสารทไทย

61 10 8 1

วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุสามเณร
เนื่องในวันสารทไทย

61 8 12 4

วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวามเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ ๙

61 8 12 3

วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวามเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ ๙

61 8 12 2

วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวามเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ ๙

61 8 12 1

วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวามเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ ๙

61 8 3 4

วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ทำบุญตักบาตร
วันธรรมสวนะแรกของฤดูเข้าพรรษา

61 8 3 1

วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ทำบุญตักบาตร
วันธรรมสวนะแรกของฤดูเข้าพรรษา

61 8 3 2

วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ทำบุญตักบาตร
วันธรรมสวนะแรกของฤดูเข้าพรรษา

61 7 29 2

วันที่ ๒๙ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
พระมหาสวัสดิ์ เกสรเมธี
นำพระภิกษุสามเณรทำสามีจิกรรม
แก่พระราชสิทธิมงคล เจ้าอาวาสวัดคฤหบดี

61 7 29 1

วันที่ ๒๙ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
พระมหาสวัสดิ์ เกสรเมธี
นำพระภิกษุสามเณรทำสามีจิกรรม
แก่พระราชสิทธิมงคล เจ้าอาวาสวัดคฤหบดี

61 7 28 6

วันที่ ๒๘ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๑๐
เจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

61 7 28 5

วันที่ ๒๘ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๑๐
เจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

61 7 28 4

วันที่ ๒๘ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วันเข้าพรรษา
พิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน

61 7 28 3

วันที่ ๒๘ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วันเข้าพรรษา
พิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน

61 7 28 2

วันที่ ๒๘ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วันเข้าพรรษา
พิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน

61 7 28

วันที่ ๒๘ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วันเข้าพรรษา
พิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน

61 7 28 1

วันที่ ๒๘ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วันเข้าพรรษา
พิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน

61 7 28 0

วันที่ ๒๘ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วันเข้าพรรษา
พิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน

61 7 27 2

วันที่ ๒๗ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วันอาสาฬหบูชา
เจริญพระพุทธมนต์

61 7 27 1

วันที่ ๒๗ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วันอาสาฬหบูชา
เจริญพระพุทธมนต์

61 6 6 2

วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
วันอัฏฐมีบูชา
ฟังพระธรรมเทศนาเเละเวียนเทียน

61 6 6 1

วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
วันอัฏฐมีบูชา
ฟังพระธรรมเทศนาเเละเวียนเทียน

61 5 29 4

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วันวิสาขบูชา
ฟังพระธรรมเทศนาเเละเวียนเทียน

61 5 29 3

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วันวิสาขบูชา
ฟังพระธรรมเทศนาเเละเวียนเทียน

61 5 29 1

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วันวิสาขบูชา
ฟังพระธรรมเทศนาเเละเวียนเทียน

61 4 19 5

วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยครั้งที่๙

61 4 19 7

วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เทศน์มหาชาติทรงเครื่อง
โดยคณะพรเทพ พรทวี

61 4 19 6

วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เทศน์มหาชาติทรงเครื่อง
โดยคณะพรเทพ พรทวี

61 4 19 4

วันที่ ๑๙-๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ก่อพระเจดีย์ทราย
งานประจำปีวัดทอง๒๕๖๑

61 4 19 3

วันที่ ๑๙-๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
งานประจำปีวัดทอง๒๕๖๑

61 4 19 2

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ทอดผ้าป่าลอยฟ้า
งานประจำปีวัดทอง๒๕๖๑

61 4 19 1

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
พิธีเปิดงาน
งานประจำปีวัดทอง๒๕๖๑

61 4 18 4

วันพุธที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
พิธีทักษิณานุปทาน
บำเพ็ญกุศลถวายบูรพาจารย์

61 4 18 3

วันพุธที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ทำบุญถวายภัตตาหารเพล
งานวันบูรพาจารย์วัดทอง

bm74

วันพุธที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
พิธีเปิดป้ายอาคาร
อาคารอาจริยบูชานุสรณ์

bm73

วันพุธที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
พิธีเปิดป้ายอาคาร
อาคารอาจริยบูชานุสรณ์

bm80

วันพุธที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
พิธีเปิดป้ายอาคาร
อาคารอาจริยบูชานุสรณ์

bm77

วันพุธที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
พิธีเปิดป้ายอาคาร
อาคารอาจริยบูชานุสรณ์

bm75

วันพุธที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
พิธีเปิดป้ายอาคาร
อาคารอาจริยบูชานุสรณ์

61 4 8 2

วันอาทิตย์ที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
พระเทพสุวรรณเมธี รองเจ้าคณะกทม.
เป็นประธานในพิธี "ลาสิกขา"
ในโครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อน
วัดทอง รุ่นที่ ๔

61 4 8 1

วันอาทิตย์ที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
พระเทพสุวรรณเมธี รองเจ้าคณะกทม.
มอบวุฒิบัตรพิธีลาสิกขา
ในโครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อน
วัดทอง รุ่นที่ ๔

61 4 7 2

วันเสาร์ที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
พิธีก่อนวันลาสิกขา
ในโครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อน
วัดทอง รุ่นที่ ๔

61 4 7 1

วันเสาร์ที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
พิธีก่อนวันลาสิกขา
ในโครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อน
วัดทอง รุ่นที่ ๔

61 3 25 2

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
พระเทพสุวรรณเมธี รองเจ้าคณะกทม.
เป็นพระอุปัชฌาย์
ในโครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อน
วัดทอง รุ่นที่ ๔

61 3 25 1

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
พระเทพสุวรรณเมธี รองเจ้าคณะกทม.
เป็นประธานในพิธี "บรรพชา"
ในโครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อน
วัดทอง รุ่นที่ ๔

61 3 24 2

วันเสาร์๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
บวชเป็นนาคน้อย
ในโครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อน
วัดทอง รุ่นที่ ๔

61 3 24 1

วันเสาร์๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
พิธีโกนหัว
ในโครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อน
วัดทอง รุ่นที่ ๔

61 3 1 4

วันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เจริญพระพุทธมนต์ และเวียนเทียน
เนื่องในวันวันมาฆบูชา

61 3 1 3

วันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เจริญพระพุทธมนต์ และเวียนเทียน
เนื่องในวันวันมาฆบูชา

61 3 1 2

วันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ทอดผ้าป่าสบทบทุนสร้างอุปกรณ์เครื่องใช้
อาคารพระปริยัติธรรมกุฏิสงฆ์ทรงไทย๕ชั้น

61 3 1 1

วันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ทอดผ้าป่าสบทบทุนสร้างอุปกรณ์เครื่องใช้
อาคารพระปริยัติธรรมกุฏิสงฆ์ทรงไทย๕ชั้น

61 12

วันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑
งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี๒๕๖๑
การจับฉลากและแจกของรางวัล

61 11

วันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑
วัดทองและชุมชนวัดทอง
งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี๒๕๖๑

61 4

วันจันทร์ที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑
ให่มผ้าเจดีย์
ในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑

61 3

วันจันทร์ที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑
ห่มผ้าพระประธานในอุโบสถ
ในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑

61 5

วันอาทิตย์ที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐
สวดมนต์ข้ามปี
พ.ศ.๒๕๖๐-พ.ศ.๒๕๖๑

61 2

วันอาทิตย์ที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐
สวดมนต์ข้ามปี
พ.ศ.๒๕๖๐-พ.ศ.๒๕๖๑

61 1

วันอาทิตย์ที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐
สวดมนต์ข้ามปี
พ.ศ.๒๕๖๐-พ.ศ.๒๕๖๑