๓.กิจกรรม พ.ศ. ๒๕๕๗/๓
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
     

งานหล่อเทียนเข้าพรรษา
๑๐-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ประกวดร้องเพลง
๑๗-๒๓ เมษายน ๒๕๕๗

ประกวดร้องเพลง
๑๗-๒๓ เมษายน ๒๕๕๗

ถวายผ้าป่าสามัคคี
๒๓ เมษายน ๒๕๕๗

เทศน์มหาชาติ
๒๓ เมษายน ๒๕๕๗

งานวันบูรพาจารย์
๒๐ เมษายน ๒๕๕๗

งานเปิดอาคารกุฎีสงฆ์และพิพิธภัณท์
๑๙ เมษายน ๒๕๕๗

งานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระ
๑๓ เมษายน ๒๕๕๗

พระมหาสวัสดิ์ เกสรเมธี
รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส ๑๑ ม.ค. ๒๕๕๗