งานสมโภชอาราม ๒๖๒ ปี วัดทอง

 62 2 GPT1 G 62 2 GPT2 R 62 2 GPT3 G 62 2 GPT4 G 62 2 GPT5 G

พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ๒

ozio_gallery_nano