การก่อสร้างอาคารพระปริยัติธรรม ตั้งแต่เริ่ม-ปัจจุบัน

คุณฤทัยชนก เกตุแก้ว
ประธานอุปถัมภ์การก่อสร้าง
อาคารพระปริยัติธรรมและกุฎีสงฆ์ทรงไทย๕ชั้น

61BD 8 2 1Aa 07 1Aa 06 60BD TH2 60BD TH1

1Aa 05

1Aa 04

1Aa 03

1Aa 02

1Aa 01

    61BD RE    

 

การรื้ออาคารเก่า
และการปรับภูมิทัศน์
หน้าอาคารพระปริยัติธรรมและกุฎีสงฆ์ทรงไทย

ozio_gallery_nano